O našich zásadách ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů DVM International B.V.

O našich zásadách ochrany osobních údajů

DVM International B.V. záleží na vašem soukromí. Proto zpracováváme pouze údaje, které potřebujeme (zlepšujeme) naše služby, a s informacemi, které jsme o vás a vašem využívání našich služeb nakládáme, zacházíme opatrně. Nikdy neposkytujeme vaše data třetím stranám pro komerční účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných společností DVM International B.V .. Datum účinnosti těchto podmínek je 23/05/2018. S vydáním nové verze končí platnost všech předchozích verzí. Tato politika ochrany osobních údajů popisuje, jaké informace o vás shromažďujeme, k čemu jsou tyto informace používány as kým a za jakých podmínek mohou být tyto informace sdíleny s třetími stranami. Vysvětlujeme vám také, jak vaše data ukládáme a jak je chráníme před zneužitím a jaká práva máte, pokud jde o osobní údaje, které nám poskytujete.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje najdete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování dat

Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme (nebo necháváme ukládat), jaké bezpečnostní techniky používáme a pro něž lze data prohlížet.

Software internetového obchodu
Náš internetový obchod byl vyvinut pomocí softwaru od společnosti Magento. Osobní údaje, které nám poskytnete pro účely našich služeb, jsou sdíleny s touto stranou. Magento má přístup k vašim datům, aby nám mohla nabídnout (technickou) podporu, nikdy vaše data nepoužije pro žádný jiný účel. Společnost Magento je povinna přijmout příslušná bezpečnostní opatření na základě dohody, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření spočívají v použití šifrování SSL, přísné politiky hesel a bezpečného ukládání dat. Magento si vyhrazuje právo sdílet shromážděná data v rámci své vlastní skupiny a přidružených partnerů za účelem dalšího zlepšení služby. Magento zohledňuje příslušné zákonné doby uchovávání (osobních) údajů.

Webhosting
Nakupujeme webhostingové a e-mailové služby od společnosti Digital Ocean.
Server Digital Ocean, na kterém je spuštěna naše aplikace, je umístěn v Nizozemsku.
Digital Ocean zpracovává osobní údaje naším jménem a nepoužívá je pro vlastní účely.
Tato strana však může shromažďovat metadata o využívání služeb. Nejedná se o osobní údaje. Společnost Digital Ocean přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě a neoprávněnému použití vašich osobních údajů.
Společnost Digital Ocean je povinna zachovávat důvěrnost na základě dohody.

Microsoft Office
Služby Microsoft Office využíváme pro náš běžný obchodní e-mailový provoz. Tato společnost přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v co největší míře předešla zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich údajů.
Microsoft nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerý náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

Zpracovatelé plateb (Payment Service Providers-PSP)
Používáme platformu MultiSafepay pro zpracování (část) plateb v našem internetovém obchodě. MultiSafepay zpracovává vaše jméno, adresu a informace o místě pobytu a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Společnost MultiSafepay přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. MultiSafepay si vyhrazuje právo použít vaše data k dalšímu zlepšení služby ak sdílení (anonymních) dat s třetími stranami v tomto kontextu. MultiSafepay sdílí osobní informace a informace týkající se vaší finanční situace s ratingovými agenturami v případě žádosti o odloženou platbu (úvěrová facilita). Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na části služeb společnosti MultiSafepay, pro které najímají třetí strany. MultiSafepay neuchovává vaše data déle, než je povoleno zákonem.

Recenze
Shromažďujeme recenze prostřednictvím Magento.
Pokud necháte recenzi, musíte zadat jméno a e-mailovou adresu.
Magento s námi sdílí tyto informace, abychom mohli recenzi propojit s vaší objednávkou.
Magento tato data sama neukládá; ty jsou na našem serveru v Digital Ocean.

Doprava a logistika
Pokud u nás objednáte, je naším úkolem, aby vám byl váš balíček doručen. K provádění dodávek využíváme služby MakeorBuy. Je proto nezbytné, abychom sdíleli vaše jméno, adresu a podrobnosti o městě se značkou Make nebo Buy. MakeorBuy používá tyto informace pouze za účelem plnění smlouvy. V případě, že společnost MakeorBuy najme subdodavatele, zpřístupní vaše data těmto stranám také.

Fakturace a účetnictví
Služby společnosti Twinfield využíváme ke sledování naší správy a účetnictví. Sdílíme vaše jméno, adresu a místo pobytu a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tato data se používají pro správu prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou odesílány a ukládány chráněné. Twinfield je povinen zachovávat důvěrnost a nakládá s vašimi údaji důvěrně. Twinfield nepoužívá vaše osobní údaje k jiným účelům, než pro které jsou popsány výše.

Účel zpracování

Obecný účel zpracování
Vaše data používáme výhradně pro účely našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s zadáním, které zadáte. Nepoužíváme vaše data pro (cílený) marketing. Pokud s námi údaje sdílíte a my je používáme, abychom vás kontaktovali později - na rozdíl od vaší žádosti - vás požádáme o výslovné povolení. Vaše data nebudou sdílena s třetími stranami, kromě plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou povinny zachovávat důvěrnost na základě dohody mezi námi a námi nebo přísahy nebo zákonné povinnosti.

Automaticky shromažďovaná data
Data, která jsou automaticky shromažďována naším webovým serverem, jsou zpracovávána s cílem dalšího zlepšování našich služeb. Tato data (například vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce s daňovým a trestním vyšetřováním
Ve vhodných případech může být společnost DVM International B.V. na základě zákonné povinnosti povinna sdílet vaše údaje v souvislosti s daňovým nebo trestním vyšetřováním ze strany vlády. V takovém případě jsme nuceni sdílet vaše data, ale budeme proti tomu v rámci možností, které nám zákon nabízí.

Retenční období
Vaše data uchováváme tak dlouho, dokud jste našimi klienty. To znamená, že uložíme váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že již nechcete používat naše služby. Pokud nám to uvedete, budeme to také považovat za „žádost o zapomenutí“. Na základě příslušných správních povinností musíme uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji. Tyto údaje si proto uchováme po celou dobu platnosti příslušného období. Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu klientskému profilu a dokumentům, které jsme vytvořili v důsledku vašeho zadání.

Vaše práva
Na základě platných evropských právních předpisů máte jako subjekt údajů určitá práva, pokud jde o osobní údaje zpracovávané námi nebo jménem nás. Níže vysvětlíme, jaká jsou tato práva a jak se můžete těchto práv dovolávat.
Abychom předešli zneužití, v zásadě zasíláme kopie vašich údajů pouze na vaši e-mailovou adresu, kterou již známe. V případě, že si přejete dostávat data na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás, abyste se identifikovali. Evidujeme zpracované žádosti. V případě „zapomenuté žádosti“ spravujeme anonymizovaná data. Obdržíte všechny kopie dat ve strojově čitelném formátu dat, který používáme v našich systémech. Máte-li podezření, že vaše osobní údaje používáme nesprávným způsobem, máte právo podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu údajů.

Právo na kontrolu
Vždy máte právo prohlížet data, která máme (mají) a která se vztahují k vaší osobě nebo k nim lze vysledovat. Za tímto účelem můžete požádat naši kontaktní osobu o otázky ochrany osobních údajů. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří mají tato data na e-mailové adrese, která je nám známa, s uvedením kategorie, pod kterou jsme tyto údaje uložili.

Právo na opravu
Vždy máte právo na data, která my (nebo necháme zpracovat), která se vztahují k vaší osobě nebo která lze vysledovat k této změně. Za tímto účelem můžete požádat naši kontaktní osobu o otázky ochrany osobních údajů. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám potvrzení na e-mailovou adresu, o které víme, že údaje byly změněny.

Právo omezit zpracování
Vždy máte právo omezit data, která máme (nebo necháme zpracovat), která se vztahují k vaší osobě nebo je lze vysledovat. Za tímto účelem můžete požádat naši kontaktní osobu o otázky ochrany osobních údajů. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám na e-mailovou adresu, o které je nám známo, potvrzení, že data nebudou zpracována, dokud neodstraníte omezení.

Právo na převoditelnost
Vždy máte právo nechat údaje, které my (nebo necháme zpracovat), které se vztahují k vaší osobě nebo které lze vysledovat k těmto datům, provést jiná strana. Za tímto účelem můžete požádat naši kontaktní osobu o otázky ochrany osobních údajů. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám kopie nebo kopie všech údajů o vás, které jsme zpracovali nebo které byly zpracovány naším jménem jinými zpracovateli nebo třetími stranami, na e-mailovou adresu, kterou známe. V takovém případě nemůžeme v takovém případě nadále poskytovat služby, protože již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo na námitku a jiná práva
Ve vhodných případech máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů společností DVM International B.V nebo jejím jménem. Pokud budete mít námitky, okamžitě zastavíme zpracování dat do vyřízení vaší námitky. Pokud je vaše námitka oprávněná, dáme vám k dispozici kopie dat, která zpracováváme nebo zpracováváme zpracované, a pak zpracování trvale zastavíme. Máte také právo nepodléhat automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování. Vaše data nezpracováváme takovým způsobem, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že se jedná o tento případ, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Soubory cookie od třetích stran
V případě, že softwarová řešení třetích stran používají soubory cookie, je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce však vždy najdete nejnovější verzi. Pokud má nové zásady ochrany soukromí důsledky pro způsob, jakým s vámi zpracováváme již shromážděná data, budeme vás o tom informovat e-mailem.

Kontaktní informace
DVM International B.V.
Vlierlaan 5
3735 KT Bosch a Duin
Nizozemsko

T +31-30-3078720
E
j.dekker@dvm-international.com

Kontaktní osoba pro otázky ochrany osobních údajů
Ing. Jan C.A. Dekker