Všeobecné prodejní a dodací podmínky nebo DVM International B.V.

Stáhněte si zde Všeobecné obchodní a dodací podmínky DVM International B.V.

 

Všeobecné prodejní a dodací podmínky DVM International B.V., se sídlem v Den Dolder, Nizozemsko a zapsané v nizozemském obchodním rejstříku pod číslem 69415234.

1. Použitelnost
1.1 Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny žádosti o nabídky, nabídky nebo objednávky, pokud nebylo výslovně písemně dohodnuto, že se tyto všeobecné podmínky budou odchylovat.
1.2 Zákazník přijetím objednávky přijímá aplikaci nebo tyto všeobecné dodací podmínky.
1.3 Použitelnost zvláštních nákupních podmínek, sektorových (obecných nebo specifických) nákupních podmínek nebo obecných obchodních podmínek nebo jiných podmínek, na které se kupující odkazuje v jakékoli formě, je vyloučena, ledaže a pokud byly přijaty společností DVM International B.V. písemně.
1.4 Pokud smlouva podléhá použitelnosti těchto všeobecných obchodních podmínek, budou tyto podmínky platit také v plném rozsahu pro následné dohody mezi stejnými stranami.
1.5 Když DVM International B.V. po nějakou dobu se s ustanoveními těchto podmínek hladce zachází, nemá to vliv na právo stále požadovat přímé a přísné dodržování těchto podmínek.
1.6 DVM International B.V. má právo změnit tyto všeobecné podmínky bez předchozího upozornění. Upravené všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky, které byly provedeny po určení nových dodacích podmínek.

2. Prodej DVM International B.V.
2.1 DVM International B.V. prodává podnikovým zákazníkům po celém světě pouze prostřednictvím svých vlastních internetových obchodů. Zákazníci se musí zaregistrovat jako takový zadáním názvu společnosti a registračního čísla do obchodního rejstříku příslušné země.
2.2 DVM International B.V. má na tomto základě právo odmítnout prodej podnikovým zákazníkům.

3. Ceny
3.1 Aktuální ceny jsou zveřejňovány v internetovém obchodě. Změny cen jsou vyhrazeny.
3.2 Uvedené ceny jsou v eurech a několika dalších měnách, jako jsou britské libry, švýcarské franky a americké dolary. Ceny v jiných měnách než euro jsou založeny na jejich měnových kurzech versus euro.
3.3 Uvedené ceny jsou bez holandské daně z obratu (DPH) a dalších vládních daní z prodeje a dodávek, není-li uvedeno jinak.
3.4 Uvedené ceny jsou bez poštovného, ​​není-li uvedeno jinak.
3.5 Pokud byla dohodnuta určitá cena, je společnost DVM International BV oprávněna tuto cenu změnit, pokud společnost DVM International BV může prokázat, že v době mezi nabídkou a dodáním došlo k významným cenovým změnám, pokud jde o suroviny, náklady na dopravu, měnu a / nebo mzdy nebo jinak nepředvídané okolnosti. Pokud zvýšení ceny přesáhne 10%, má zákazník právo smlouvu zrušit.
3.6 Obchodní slevy poskytované společností DVM International B.V. se vztahují pouze na objednávky s hrubou hodnotou (bez daně z obratu) převyšující hodnotu stanovenou společností DVM International B.V.

4. Objednávky a nabídky
4.1 Všechny nabídky, ceníky a nabídky jsou nezávazné a jejich platnost končí 15. den po datu nabídky.
4.2 Smlouva mezi společností DVM International BV a zákazníkem je uzavřena pouze na základě písemného potvrzení ze strany zákazníka o přijetí nabídek a / nebo cenových nabídek společností DVM International BV nebo od okamžiku, kdy společnost DVM International BV zahájila implementaci smlouvy. dohoda.
4.3 Nabídky jsou zasílány pouze e-mailem.
4.4 Objednávky a přijímání lze provádět pouze prostřednictvím internetového obchodu DVM International B.V. nebo e-mailem.
4.5 DVM International B.V. je oprávněna za zvláštních okolností objednávku zcela nebo částečně odmítnout. Zpráva o této skutečnosti bude zákazníkovi odeslána do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

5. Fakturace
5.1 Faktura od společnosti DVM International B.V. je v souladu s evropskými předpisy a je odeslána jako příloha PDF s potvrzením e-mailové objednávky.
5.2 Společnosti v Nizozemsku účtují nizozemskou DPH (v současné době 21%).
5.3 Zahraniční společnosti v EU obdrží fakturu s 0% DPH. Při objednávce musí zákazník uvést své mezinárodní číslo DPH. Dodací adresa i fakturační adresa musí být mimo Nizozemsko a v rámci EU.
5.4 Zahraniční společnosti mimo EU také dostávají fakturu s 0% DPH. Za tímto účelem musí být dodací adresa i fakturační adresa mimo EU.

 6. Platba
6.1 Zákazník si může vybrat z různých způsobů platby. Aktuální platební formuláře jsou zobrazeny v internetovém obchodě jako součást procesu objednání. Kromě toho si může zákazník po konzultaci také zvolit platbu předem bankovním převodem.
6.2 Objednávka je odeslána až poté, co společnost DVM International B.V. obdrží plnou platbu.
6.3 Dodací lhůta začíná okamžikem přijetí platby.
6.4 Když zadáte objednávku a zaplatíte kreditní kartou, bude částka okamžitě odepsána.

7. Dodací lhůta
7.1 DVM International B.V. stanovené dodací lhůty a další výkony, které má společnost DVM International B.V. v uvedených dodacích lhůtách provádět, jsou globální a pouze informativní. Jejich překročení neopravňuje (potenciálního) zákazníka k náhradě nebo zrušení.
7.2 Zákazník je povinen převzít dodávku zakoupeného zboží v okamžiku, kdy mu bylo dodáno, nebo v okamžiku, kdy mu bylo na základě smlouvy poskytnuto. Odmítne-li zákazník převzetí nebo nedbalost s poskytnutím informací nebo pokynů nezbytných pro dodání, náklady na vrácení, náklady na skladování a další náklady jsou na náklady zákazníka.

8. Dodávka
8.1 DVM International B.V. je oprávněna dodávat dílčí objednávky.
8.2 Doručení zajišťuje přepravce, který určí společnost DVM International B.V., na adresu uvedenou zákazníkem.
8.3 Riziko týkající se dodané věci přechází na zákazníka v době odeslání.
8.4 Zákazník je povinen vrátit zapůjčené obaly, jako jsou palety, do 14 dnů prázdné a v nepoškozeném stavu. Náklady spojené s opožděným vrácením, výměnou, opravou nebo čištěním jsou na náklady zákazníka.

9. Stížnosti a zpětné zásilky
9.1 Zákazník je povinen ihned po obdržení zkontrolovat poškození dodávaného zboží.
9.2 Pokud je produkt poškozen, musí zákazník okamžitě poskytnout jasnou fotografii společnosti DVM International B.V. Pošlete ji na adresu: complaints@dvm-international.com.
9.3 Společnost DVM International B.V. tuto stížnost zkontroluje a posoudí, a pokud je stížnost oprávněná, připíše produkty nebo je označí jako zpáteční zásilku.
9.4 Pouze po konzultaci s DVM International B.V. mohou být tyto produkty vráceny DVM International B.V., přičemž náklady jsou hrazeny společností DVM International B.V.

10.Orientační údaje
10.1Uvedené velikosti, hmotnosti, čísla, barvy, výkresy, obrázky, technické údaje, modely, vzorky atd. DVM International B.V. jsou pouze informativní a jsou pouze přibližné. Drobné odchylky podle obchodních zvyklostí se nepovažují za nedostatky.

11. Záruka
11.1 Na výrobky dodávané společností DVM International B.V se vztahuje záruka dvanácti (12) měsíců po datu na pečeti pouzdra. Tato záruka nemá vliv na vaše práva vyplývající z evropských právních předpisů nebo dohody.
11.2 Na záruku nelze uplatnit nárok, pokud:
       a. Ve výrobku nebo na výrobku byly provedeny změny.
       b. Při běžném nošení
       c. Nesprávná instalace nebo nesprávné použití a / nebo nedodržení pokynů v instalační příručce.
       d. Škody způsobené úmyslem nebo hrubou nedbalostí
       e. V případě vnějších kalamit, jako je - ale neomezeno na - přímé blesky, výpadky proudu atd.
       f. Pokud zákazník (včas) DVM International B.V. nedá příležitost tuto vadu prošetřit a napravit.
       g. Pokud je zákazník v prodlení a nesplní včas své povinnosti, včetně platby faktury.

12. Odpovědnost a vypršení platnosti
12.1 DVM International B.V. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, neopatrným nebo nekompetentním použitím produktu.
12.2 DVM International B.V. odpovídá pouze za vady produktu, které spadají do záruční doby.
12.3 Jakákoli odpovědnost společnosti DVM International BV je omezena na výměnu produktu nebo připsání fakturované částky podle uvážení společnosti DVM International BV Pokud se společnost DVM International BV může odvolat na pojistné krytí, její odpovědnost bude omezena na částku vyplacenou v příslušné případ pojišťovny.
12.4 DVM International B.V. neodpovídá za nepřímé a / nebo následné škody.
12.5 Nároky a obhajoba zákazníků ohledně vad výrobku vyprší po jednom (1) roce ode dne dodání.

13. Pozastavení
13.1 DVM International B.V. je oprávněna pozastavit úplné nebo částečné plnění smlouvy v případě, že zákazník neplní, ne zcela, ne řádně nebo včas nesplní jakoukoli povinnost vyplývající z dohody.

14. Zrušení dohody
14.1 DVM International B.V. je oprávněna zrušit smlouvu se zákazníkem s okamžitým účinkem a bez soudního zásahu, aniž by byla povinna zaplatit náhradu škody za jakoukoli škodu zákazníkovi prostřednictvím oznámení zaručeného pro přijetí v následujících případech:
      a. Pokud se společnost DVM International B.V. po uzavření dohody dozví o okolnostech, které vyvolávají důvodné obavy, že zákazník nemůže nebo nebude dostát svým závazkům.
      b. Pokud požadované zabezpečení pro splnění selže nebo je nedostatečné pro DVM International B.V.
      c. Pokud zákazník požádá o moratorium nebo je pozastaven.
      d. Je-li zákazník prohlášen za bankrot nebo je-li požadován jeho bankrot
      e. V případě odstávky nebo likvidace společnosti kupujícího nebo v případě převodu vlastnictví jeho společnosti.
      f. V případě zániku (části) společnosti kupujícího.
      g. V případě podstatné změny podílu a / nebo hlasovacího poměru v rámci společnosti kupujícího.
      h. Pokud byla nebo byla umístěna podstatná část aktiv kupujícího, není tato příloha zaplacena ve lhůtě stanovené společností DVM International B.V., čas, který má být stanoven, byl odstraněn.
      i. Pokud se vyskytnou okolnosti týkající se osob a / nebo materiálů, jejichž DVM International BV se podílí na plnění dohody nebo se zavazuje k provozu, které jsou takové povahy, že provedení dohody je nemožné, nebo tak nepřípustné a nebo neúměrně nákladné, že dodržování dohody již nelze přiměřeně očekávat.
      j. Pokud zákazník neplní, zcela, ne řádně nebo včas nesplní jakoukoli povinnost vyplývající z dohody vůči DVM International BV, a navzdory jeho žádosti neodstraní nedostatek do sedmi (7) dnů od takového žádost.
14.2 V případě vyšší moci ze strany společnosti DVM International BV, která trvala déle než šest (6) měsíců, může společnost DVM International BV i zákazník zrušit dohodu prostřednictvím oznámení zaručeného pro přijetí a pouze pro tu část povinností, které dosud nebyl splněn. V takovém případě nemají strany nárok na náhradu škody, kterou utrpěly nebo utrpěly v důsledku zrušení.
14.3 V případě zrušení smlouvy jsou veškeré pohledávky, které DVM International B.V. má nebo bude mít na kupujícího, okamžitě a plně splatné a splatné.
14.4 Zrušení uvedené v tomto článku nebude mít za následek ukončení práv společnosti DVM International B.V., která mají ze své podstaty žít.

15. Vyšší moc
15.1 Aniž jsou dotčena jiná práva, na která má společnost DVM International B.V. právo, má v případě vyšší moci právo pozastavit provádění dohody nebo zrušit dohodu bez soudního zásahu. To lze provést nahlášením prostřednictvím oznámení zaručeného k přijetí a bez toho, aby společnost DVM International B.V. byla odpovědná za jakoukoli kompenzaci, pokud by to za daných okolností nebylo podle standardů přiměřenosti a spravedlnosti nepřijatelné.
15.2 Vyšší mocí se rozumí jakékoli nedostatky, které nelze přičíst DVM International B.V., protože to není způsobeno jeho zaviněním a nelze je na jeho účet připsat podle zákona, právního aktu ani obecně přijímaného v provozu.

16. Výhrada vlastnictví
16.1 Všechny dodané produkty DVM International B.V. zůstávají majetkem DVM International B.V. až do okamžiku úplného zaplacení všeho, co zákazník z jakéhokoli důvodu dluží vůči DVM International B.V., včetně budoucích nároků na zákazníka, včetně úroků a nákladů.
16.2 V případě platby na účet zůstanou všechny produkty úplným vlastnictvím společnosti DVM International až do okamžiku likvidace zůstatku, pokud existuje, na náklady zákazníka.
16.3 Dodané produkty nemohou být poskytnuty zákazníkem jako záruka nebo sloužit jako jistota pro nároky jedné (1) nebo několika třetích stran.
16.4 Jako zajištění plné platby na jakémkoli účtu získává DVM International B.V. vlastnická práva ke všem produktům, které (dříve) byly zákazníkovi dodány společností DVM International B.V .; to zahrnuje produkty, které nejsou (nebo již nejsou) se zákazníkem.

17. Převod
17.1 Je-li kterékoli ustanovení těchto podmínek kvalifikováno zcela nebo zčásti některým soudcem jako nepřiměřeně obtížné, má se za to, že bylo přeměněno na ustanovení, které, pokud je to možné při zachování jeho obsahu a rozsahu, nemůže být považován za takový.
17.2 Ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti.

18. Rozhodné právo a příslušný soud
18.1 Na všechny dohody mezi zákazníkem a společností DVM International B.V. platí pouze nizozemské právo. Použití Vídeňské úmluvy o prodeji je tímto výslovně vyloučeno.
18.2 Všechny spory vzniklé z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi a právní vztahy mezi stranami budou předloženy pouze příslušnému soudu v Utrechtu v Nizozemsku.

19. Příslušné jazykové verze těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek DVM International B.V.
19.1 Tato česká verze Všeobecných prodejních a dodacích podmínek DVM International B.V. je právním překladem nizozemského originálu. Právní a platné podmínky jsou držiteli pouze nizozemského originálu